Slova, kterým věříte

Odborné překlady profesionálně

Profesionální překlady ve více než 100 jazykových kombinacích! Odborné překlady, soudní překlady dokumentů, překlady webových stránek, jazykové korektury, tlumočení, titulkování, voiceover.

Překlady angličtina

Profesionální překlad z/do angličtiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do angličtiny, nejlevnější překlad (strojový, automatizovaný) z/do angličtiny.

Překlady němčina

Profesionální překlad z/do němčiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do němčiny, nejlevnější překlad (strojový + automatizovaný) z/do němčiny.

Překlady francouzština

Profesionální překlad z/do francouzštiny, běžný překlad, překlady v souladu s ISO17100, úřední překlad z/do francouzštiny, nejlevnější překlad z/do francouzštiny.

Překlady slovenština

Profesionální překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady maďarština

Profesionální překlady z maďarštiny a překlady do maďarštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady rumunština

Profesionální překlady z rumunštiny a překlady do rumunštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady polština

Profesionální překlady z polštiny a překlady do polštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ukrajinština

Profesionální překlady z ukrajinštiny a překlady do ukrajinštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady italština

Profesionální překlady z italštiny a překlady do italštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady španělština

Profesionální překlady ze španělštiny a překlady do španělštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Překlady ruština

Profesionální překlady z ruštiny a překlady do ruštiny. Překlady rodilými mluvčími.

Ostatní jazyky

Ročně zrealizujeme překlady ve více než 100 jazykových kombinacích.

ASAP-translation.CZ na YouTube

Novinky ze světa překladů

Červen 6

Kateřina Absolonová zvolena prezidentkou ATCSK

Kateřina Absolonová zvolena prezidentkou ATCSK Kateřina Absolonová zvolena prezidentkou ATCSK! Dne 6. června jednohlasně zvolili členové Asociace překladatelských společností Slovenska Kateřinu Absolonovou za jejich prezidentku. Kateřina je výkonnou ředitelkou společnosti ASAP-translation. Hlavní cíle Jejím hlavním cílem je udržování a rozvíjení spolupráce s univerzitami, zastupování členů na zasedáních EUATC, posilování společných marketingových aktivit členů a zviditelňování […]

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Květen 17

Překladatelská společnost ASAP-translation indexována v žebříčku světových poskytovatelů překladatelských služeb.

Překladatelská společnost ASAP-translation.com na základě průzkumu Slator 2023 LSPI na 314 místě na světe Překladatelská společnost ASAP-translation indexována na základě průzkumu Slator 2023 LSPI umístila v žebříčku světových poskytovatelů překladatelských služeb na 314 místě a na třetím místě ze čtyř slovenských překladatelských společností, které byla v žebříčku zalistovány. Na základě obratu společnosti za poslední dva […]

PŘEČTĚTE SI VÍCE
Únor 28

Výroční statistiky z roku 2022

S hrdostí oznamujeme, že v roce 2022 jsme v ASAP-translation.cz úspěšně dokončili 15 066 projektů. Většina našich projektů byla přeložena z angličtiny (celkem 9 057 projektů), němčiny (3 958), slovenštiny (867), francouzštiny (361) a češtiny (289). Překládali jsme také projekty z méně mluvených jazyků, jako je albánština, ázerbájdžánština, latina nebo makedonština. Většinou jsme překládali do […]

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Typy překladatelských a jazykových služeb

Překladatelské a jazykové služby můžeme dělit z různých hledisek jako například podle typu textu který překládáme (odborný překlad, literární překlad apod.), nebo podle využití daného překladu (tzv. úřední překlad, audiovizuální překlad apod.). Naše kategorizace vychází jen z praktického úhlu pohledu a v následujícím seznamu uvádíme téměř všechny překladatelské, resp. jazykové služby, se kterými se může setkat a mohou se tedy vzájemně prolínat jako například literární překlad a překlad poezie.

Technické překlady

Technický překlad je překlad textů, které obsahují odbornou terminologii z oblasti techniky, inženýrství, vědy a dalších příbuzných oblastí. Tento druh překladu vyžaduje nejen znalost cílového jazyka, ale také odborné znalosti v oboru, aby bylo možné přesně a srozumitelně přeložit technické informace a výrazy. Technický překlad se často používá pro překlad manuálů, návodů, technických specifikací, patentů, technických zpráv a dalších technických dokumentů. Kvalitní technický překlad je nezbytný pro mezinárodní obchod a spolupráci mezi různými zeměmi a kulturami.

Literární překlad

Literární překlad je druh překladu, který se zaměřuje na překlad beletristických děl, jako jsou romány, básně, divadelní hry a další literární žánry. Jeho cílem je přenést literární dílo z jednoho jazyka do druhého tak, aby zůstala zachována jeho výpovědní hodnota, styl, nálada a autorova intence. Literární překlad se často považuje za uměleckou práci, která vyžaduje jazykové schopnosti, literární citlivost a kreativitu. Překladatel musí být schopen porozumět významu původního textu a najít vhodný jazykový a stylistický výraz, který odpovídá jeho významu, rytmu a stylu. Kvalitní literární překlad má schopnost přenést čtenáře do jiného jazykového a kulturního prostředí a nabídnout jim nový pohled na literární dílo.

Překlad webových stránek

Překlad webových stránek je proces přebírání obsahu webových stránek v původním jazyce. Takto je obsah dostupný a použitelný pro globální zákazníky.
Přeložitelný obsah webu zahrnuje:

  • Překlad statického textu – statická webová stránka se skládá z pevného počtu předem vytvořených souborů uložených na webovém serveru. Tyto soubory jsou napsány v jazycích HTML, CSS a JavaScript, kterým se říká jazyky „na straně klienta“, protože se spouštějí ve webovém prohlížeči uživatele.
  • Překlad multimediálního obsahu,
  • Překlad metadat,
  • Překlad dynamicky načítaného obsahu
  • Překlad upozornění jako chybové zprávy či potvrzovací e-maily.

Překlad webových stránek zahrnuje tedy překlady všech výše uvedených položek.

Soudní překlady dokumentů

Soudní překlad je překlad, který je prováděn certifikovaným soudním překladatelem a který slouží jako důkazní materiál v soudním řízení. Soudní překlad se obvykle používá pro překlad oficiálních dokumentů, jako jsou smlouvy, rozhodnutí, zápisy z jednání, soudní rozhodnutí a další právní dokumenty. Soudní překlad musí být proveden přesně a v souladu se zákony a pravidly země, kde je překlad použit, a musí být certifikován soudním překladatelem. Certifikace znamená, že překladatel musí splnit určité požadavky a mít odbornou kvalifikaci pro provedení soudního překladu. Soudní překlad se často vyžaduje v mezinárodních případech, kde je třeba přeložit dokumenty z jiného jazyka do jazyka země, kde je řešena právní záležitost. Kvalitní soudní překlad je klíčový pro zajištění spravedlivého soudního řízení a překonání jazykových bariér v rámci mezinárodní spolupráce.

Tlumočení

Tlumočení je ústní překlad, kdy se tlumočník snaží přenést ústní sdělení z jednoho jazyka do druhého v reálném čase. Tlumočení se obvykle používá při mezinárodních setkáních, jednáních, konferencích, soudních řízeních a dalších situacích, kde je potřeba překonat jazykovou bariéru a umožnit komunikaci mezi lidmi hovořícími různými jazyky. Existují dva základní druhy tlumočení: simultánní a konsekutivní.

Tlumočník může tlumočit osobně, po telefonu nebo na videochatu. Pro dobrou kvalitu tlumočení je nutno aby tlumočník slyšel sdělení jasně, dobře rozuměl předmětu a mluvil plynně jak zdrojovým, tak cílovým jazykem.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení se používá při konferencích, kde tlumočník poslouchá mluvčího v jednom jazyce a současně překládá jeho výpověď do druhého jazyka. Tento druh tlumočení vyžaduje speciální výbavu, jako jsou sluchátka a mikrofony, a pracuje se obvykle v týmu.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení se používá při menších setkáních a jednáních, kde mluvčí mluví krátké úseky a po každém úseku se tlumočník pokusí přeložit jejich výpověď do druhého jazyka. Tento druh tlumočení vyžaduje vynikající paměť a schopnost soustředit se na celou větu nebo několik vět a reprodukovat je v jiném jazyce.

Telepretation (tel, voip,...)

Termín “teleinterpretation” zatím není běžně používaným termínem v oblasti překladu a tlumočení. Mohlo by jít o kombinaci slov “tele” a “interpretation”, což by naznačovalo, že se jedná o vzdálenou interpretaci, tedy překlad nebo tlumočení, které se provádí na dálku pomocí moderních technologií, jako jsou videokonference, přenosy v reálném čase a další.

V praxi by mohlo jít o situaci, kdy například tlumočník provádí simultánní tlumočení na dálku prostřednictvím online komunikace, kde tlumočí pro účastníky konference nebo jednání, kteří jsou umístěni na různých místech a komunikují spolu pomocí videohovoru. Podobně by se teleinterpretace mohla týkat i překladu, kdy překladatel pracuje na dálku a překládá dokumenty nebo ústní projevy pro klienty z jiných zemí, kteří potřebují překlad do svého mateřského jazyka.

Jazykové korektury

Jazyková korektura je proces, který se používá ke kontrole a úpravě textu s cílem zajistit jeho jazykovou správnost a srozumitelnost. Cílem korektury je odstranit gramatické, pravopisné a interpunkční chyby, a to v souladu s pravidly daného jazyka.

Jazyková korektura se používá při přípravě různých druhů textů, jako jsou akademické práce, vědecké studie, obchodní dokumenty, novinové články, knihy a další. Korektura se obvykle provádí v průběhu posledních fází přípravy textu, kdy jsou zpracované všechny obsahové aspekty a text je připraven k finálnímu úpravě.

Hodnocení značky (kulturně-jazykové) - Brand evaluation

Hodnocení značky z kulturně-jazykového hlediska je proces, který se zaměřuje na posouzení výkonnosti značky v kontextu kulturních a jazykových odlišností. Jeho cílem je porozumět, jaký vliv mají kulturní faktory, jako jsou hodnoty, přesvědčení a zvyky, na vnímání značky spotřebiteli v různých kulturách.

Během tohoto procesu se hodnotí, zda značka dokáže efektivně komunikovat s cílovou skupinou v dané kultuře, jaké jsou jazykové a kulturní rozdíly v názvosloví, symbolice, významu a sdělení značky a jak se značka dokáže přizpůsobit těmto rozdílům.

Hodnocení značky z kulturně-jazykového hlediska se obvykle provádí prostřednictvím analýzy jazykových a kulturních faktorů, výzkumu trhu a spotřebitelského chování, a může také zahrnovat analýzu konkurence. Výsledkem hodnocení je zpráva, která poskytuje doporučení ohledně toho, jak by měla být značka upravena, aby lépe komunikovala s různými kulturami a zajistila si tak úspěch na trhu.

Transcreation – tvůrčí překlad

Transcreation, aneb tvůrčí překlad je specifický typ překladu, při kterém se překladatel snaží zachovat ducha, styl a kreativitu originálního textu. Zatímco při běžném překladu se obvykle snaží překladatel co nejvěrněji přenést významy slov a vět, tvůrčí překladatel se snaží zachytit výrazové prostředky, zvukové efekty a emocionální podtexty původního textu a využít je k vytvoření překladu, který si uchovává stejnou úroveň umělecké kvality a působivosti jako originál.

Tvůrčí překlad se obvykle používá v oblasti literatury, poezie, divadelních her a filmových scénářů, kde je důležité zachovat specifické prvky a atmosféru originálního díla. Při tvůrčím překladu se často používají volné verše, různé druhy metafor a další literární techniky, aby se zachovala kreativita a styl originálu.

Přepis

Zvukový přepis

Zvukový přepis je proces převodu mluveného slova na textovou formu, která zachycuje přesně slova a zvuky, které byly vysloveny. Tento proces je často používán pro nahrávky rozhovorů, podcastů, videí a jiných zdrojů zvukových nahrávek. Zvukový přepis se používá jako pomůcka pro lidi, kteří chtějí mít přehled o obsahu zvukového záznamu, ale nemohou nebo nechtějí poslouchat nahrávku.

V překladatelském průmyslu se zvukový přepis často používá jako první krok při překladu zvukových záznamů. Zvukový přepis může poskytnout překladatelům přesný text, který mohou použít jako základ pro překlad do jiných jazyků. Tímto způsobem se zvukový přepis stává užitečným nástrojem pro rychlejší a efektivnější překlad zvukových záznamů.

Přepis rukopisu

Přepis rukopisu je proces převodu textu z originálního rukopisu nebo ručně psaného dokumentu do tištěné nebo digitální podoby. Tento proces může být prováděn ručně nebo pomocí speciálních softwarových programů, které umožňují snadnější a rychlejší přepis.

Přepis rukopisu se používá například k digitalizaci historických dokumentů, knih a archivů. Tento proces umožňuje uchování a zachování těchto dokumentů pro budoucí generace a usnadňuje jejich přístupnost a využití.

Přepis rukopisu může být také užitečný při převodu ručně psaných poznámek nebo zápisků do digitální podoby, což usnadňuje organizaci a vyhledávání informací.

Rešerše zahraničních zdrojů

Rešerše je vyhledávání zdrojů na určité téma. Rešerše zahraničních zdrojů se provádí především v oblastech, jako jsou výzkumy, studie, diplomacie, obchod a podobně. Zahrnuje to shromažďování a analýzu informací z různých zdrojů, jako jsou knihy, časopisy, noviny, webové stránky, databáze a další.

Cílem rešerše zahraničních zdrojů je získat relevantní a aktuální informace týkající se tématu zájmu, které nejsou běžně dostupné v místních zdrojích.

Průzkum trhu

Průzkum trhu je proces sběru a analýzy dat o trhu a jeho aktérech, včetně zákazníků, konkurence a trendů. Cílem průzkumu trhu je získat relevantní informace o trhu, které pomohou firmám při rozhodování o strategii marketingu, výrobě, prodeji a rozvoji produktů a služeb.

Průzkum trhu může zahrnovat sběr primárních dat (která jsou získána prostřednictvím průzkumu zákazníků, dotazníků, rozhovorů a dalších metod) nebo sekundárních dat (která jsou získána ze zdrojů, jako jsou statistiky, průzkumy trhu, výzkumné zprávy a další).

Průzkum trhu je důležitý nástroj pro firmu, která chce být konkurenceschopná na trhu. Pomáhá firmám porozumět potřebám a preferencím zákazníků, identifikovat nové příležitosti a včas reagovat na změny na trhu.

Marketingový překlad

Marketingový překlad se týká překladu textů s marketingovým zaměřením, které mají za cíl oslovit zákazníky a propagovat určitý produkt nebo službu. Marketingový překlad je speciálním typem překladu, který se zaměřuje na přesné a účinné přenášení marketingových zpráv a koncepcí z jednoho jazyka do druhého, a to tak, aby oslovil a přesvědčil zákazníky.

Marketingové texty zahrnují různé materiály, jako jsou webové stránky, letáky, katalogy, reklamní inzeráty, prezentace a další. Tyto texty musí být přeloženy tak, aby byly přitažlivé pro cílovou skupinu zákazníků v jiném jazyce, přičemž je důležité zachovat styl, tón a záměr původního textu.

Audiovizuální překlad

Titulkování a překlad titulků

Titulkování nebo tvorba titulků je jedním ze dvou nejběžnějších způsobů audiovizuálního překladu. Titulky jsou obecně součástí procesu lokalizace multimédií. Audiovizuální produkty se neustále vyvíjí v různých částech světa a proto také vzrostla potřeba lokalizovaného/přeloženého obsahu. V tomto kontextu titulky umožňují přístup k různým zdrojům zábavy, jako jsou filmy, hudební videa, hry, seriály, dokumenty, vzdělávací videa a mnoho dalšího.

Voiceover

Voiceover je termín, který se používá pro nahrávání hlasu, který se přidává k již existujícímu videu, filmu, televiznímu pořadu, reklamě nebo jinému mediálnímu materiálu. Hlasy, které jsou nahrány pro voiceover, se používají k vysvětlení obsahu nebo k poskytnutí dodatečných informací divákům.

Voiceover může být využit například při dokumentárních filmech, kdy hlas komentátora popisuje záběry, nebo při animovaných filmech, kdy se hlasové herecké výkony přidávají k animovaným postavám. Voiceover může také být použit v reklamách k poskytnutí informací o produktu nebo službě.

Dabing

Dabing je proces nahrazování původního zvuku ve filmu, televizním pořadu, reklamě nebo jiném mediálním materiálu zvukem namluveným v jiném jazyce. Tento proces se používá k překonání jazykových bariér a umožňuje divákům, kteří nemají dostatečné jazykové znalosti, aby sledovali původní verzi, aby si užili zážitek z sledování daného obsahu v jejich mateřském jazyce.

Dabing může být vysoce kvalitní a profesionální, pokud jsou použity vhodné technologie a zkušení dabéři, kteří dokáží přenést emoce a výraz herců a hereček do cílového jazyka. V některých zemích je dabing běžně používán pro většinu zahraničních filmů a televizních pořadů, zatímco v jiných zemích je běžnější použití titulků.